Design manual

Grafický manuál

Názvy značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis
OM Property Services s.r.o. OM Property Services
Legal name Promotion name
OM Property Services s.r.o. OM Property Services

OM Property Services

OM property services
OM Property services
om property services

Webová adresa

Web

V běžné textové komunikaci není potřeba www adresu posílat ve tvaru https://www.omproperty.cz, protože naše stránka v případě zápisu www.omproperty.cz zobrazí stránku automaticky včetně zabezpečeného https protokolu.

In normal text communication, it is not necessary to send the www address in the form of https://www.omproperty.cz,, because in the case of writing www.omproperty.cz, our website will display the website automatically, including the secure https protocol.

www.omproperty.cz

omproperty.cz

Název e-mailu

E-mail name

j.prijmeni@omproperty.cz

n.surname@omproperty.cz

prijmeni@omproperty.cz
jmeno@omproperty.cz
prijmeni.jmeno@omproperty.cz

surname@omproperty.cz
name@omproperty.cz
surname.name@omproperty.cz